O mnie

Doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu międzyuczelnianych indywidualnych studiów humanistycznych „Akademia Artes Liberales” (indywidualne studia interdyscyplinarne w ramach filozofii, socjologii, nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim).
Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, a także zastępca Kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Radca prawny, partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński. Ekspert organizacji pozarządowych, prezes Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”. Ekspert instytucji publicznych (m.in. członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, członek Rady Covid-19 przy Prezesie Rady Ministrów, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej).
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).
Do obszarów jego zainteresowań naukowych należą: prawo bankowe, konstytucyjne i cywilne, ekonomiczna analiza prawa, zagadnienie interpretacji prawa, szeroko rozumiana legislacja oraz legisprudencja, badanie realnego funkcjonowania prawa. 

Zainteresowania

prawo ustrojowe, prawo cywilne, prawo bankowe, teoria i filozofia prawa, ekonomiczna analiza prawa